Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.401/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SLA από την εταιρεία COMPUTER TEAM AEBE (ΥΠΟΛ ΣΥΜΒ 1ΜΗΝΑΣ) – ΑΔΑ: Ψ88Π46907Θ-ΙΕΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.401/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SLA
από την εταιρεία COMPUTER TEAM AEBE (ΥΠΟΛ ΣΥΜΒ 1ΜΗΝΑΣ)
Ημερομηνία: 09/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 12:30:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ88Π46907Θ-ΙΕΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου