ΧΕ-176 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 848/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1579/2022 ) – ΑΔΑ: Ψ72Η46907Θ-ΖΟΙ

Θέμα: ΧΕ-176 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 848/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1579/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:12:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ72Η46907Θ-ΖΟΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου