Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΔΑ: Ψ70Ξ46907Θ-ΙΤΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 09/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 10:41:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ70Ξ46907Θ-ΙΤΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου