ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ "ΑΣΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ& ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ" – ΑΔΑ: Ψ6Π546907Θ-ΚΝ6

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ "ΑΣΚΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΣ& ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ"
Ημερομηνία: 14/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2023 08:35:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Π546907Θ-ΚΝ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου