Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 407/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ55Σ46907Θ-3ΡΞ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 407/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/02/2023 09:08:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ55Σ46907Θ-3ΡΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου