Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ – ΑΔΑ: Ψ4Μ546907Θ-ΩΔ1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 09/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 09:51:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Μ546907Θ-ΩΔ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου