ΧΕ-199 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1914/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1984/2022 ) – ΑΔΑ: Ψ4ΦΠ46907Θ-0ΞΤ

Θέμα: ΧΕ-199 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1914/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1984/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 08:16:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΦΠ46907Θ-0ΞΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου