Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 2655/8-2-2023 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΑΔΑ: Ψ2ΜΦ46907Θ-ΠΑΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 2655/8-2-2023 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 09/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 09:13:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΜΦ46907Θ-ΠΑΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου