ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ – ΑΔΑ: Ψ1ΧΘ46907Θ-ΕΟΒ

Θέμα: ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 11:27:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΧΘ46907Θ-ΕΟΒ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου