ΧΕ-201 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΩΝΛΘ46907Θ-ΙΝΤ

Θέμα: ΧΕ-201 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:48:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΛΘ46907Θ-ΙΝΤ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου