Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 1670/25-01-2023 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟΙ – ΑΔΑ: ΩΝΧΨ46907Θ-ΛΦΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 1670/25-01-2023 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛΕΟΙ
Ημερομηνία: 03/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 12:23:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΧΨ46907Θ-ΛΦΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου