ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΘΗΚΑΡΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ " . – ΑΔΑ: ΩΧΩΗ46907Θ-ΟΕΠ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΘΗΚΑΡΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ " .
Ημερομηνία: 20/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2023 12:06:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΩΗ46907Θ-ΟΕΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου