ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΚΙΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 55Χ85 – ΑΔΑ: ΩΧ8Υ46907Θ-Λ20

Θέμα: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΚΙΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 55Χ85
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 08:26:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ8Υ46907Θ-Λ20
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου