ΧΕ-172 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1606/2022 ) – ΑΔΑ: 9ΞΘ246907Θ-ΕΜ8

Θέμα: ΧΕ-172 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1606/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:12:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΘ246907Θ-ΕΜ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου