ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ" – ΑΔΑ: 9ΣΨΡ46907Θ-85Ξ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 13:59:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΨΡ46907Θ-85Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου