Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/30-06-2021 Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛ ΛΟΓ ΣΥΣΤ " από την εταιρεία ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ – ΑΔΑ: 9Κ3Γ46907Θ-Δ4Ο

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.16/30-06-2021 Θ9 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛ ΛΟΓ ΣΥΣΤ "
από την εταιρεία ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2023 12:11:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ3Γ46907Θ-Δ4Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου