Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ308/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΕΕ – ΑΔΑ: 94ΤΤ46907Θ-ΣΥΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ308/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΕΕ
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 14:45:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΤΤ46907Θ-ΣΥΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου