Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.10/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ " από την εταιρεία ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ – ΑΔΑ: 90ΟΒ46907Θ-8Υ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.10/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ "
από την εταιρεία ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2023 11:35:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΟΒ46907Θ-8Υ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου