ΧΕ-118 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΑΡΓΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6ΞΓ346907Θ-4ΑΠ

Θέμα: ΧΕ-118 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΑΡΓΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 21/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/02/2023 11:30:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΓ346907Θ-4ΑΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου