ΧΕ-113 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΡΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1615/2022 ) – ΑΔΑ: 6ΒΣΔ46907Θ-ΚΝ9

Θέμα: ΧΕ-113 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΥΛΙΚΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΡΗ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1615/2022 )
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 08:11:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΣΔ46907Θ-ΚΝ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου