ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 187/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΑΔΑ: 6ΩΛΩ46907Θ-Υ20

Θέμα: ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 187/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 13:53:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΛΩ46907Θ-Υ20
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου