ΧΕ-86 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6ΛΤΔ46907Θ-Α5Τ

Θέμα: ΧΕ-86 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 03/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2023 08:12:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΤΔ46907Θ-Α5Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου