ΧΕ-197 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΓΙΑ 3 WAY " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1987/2022 ) – ΑΔΑ: 6ΓΖΘ46907Θ-ΚΛΒ

Θέμα: ΧΕ-197 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΓΙΑ 3 WAY " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1987/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 08:16:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΖΘ46907Θ-ΚΛΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου