ΧΕ-87 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 6ΓΠΠ46907Θ-53Χ

Θέμα: ΧΕ-87 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 03/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2023 08:12:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΠΠ46907Θ-53Χ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου