ΧΕ-89 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΕΞΓ46907Θ-Υ3Ι

Θέμα: ΧΕ-89 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/02/2023 11:17:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΞΓ46907Θ-Υ3Ι
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου