Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.351/2022(Π23Θ16ο) Συμβαση Νοσοκομείου για την υπηρεσια " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 6ΔΑΤ46907Θ-Ρ79

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.351/2022(Π23Θ16ο) Συμβαση Νοσοκομείου για την υπηρεσια " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2023 09:56:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΑΤ46907Θ-Ρ79
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου