ΧΕ-149 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 – ΑΔΑ: 6ΑΩΡ46907Θ-ΛΧΕ

Θέμα: ΧΕ-149 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8
Ημερομηνία: 23/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 14:43:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΩΡ46907Θ-ΛΧΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου