ΧΕ-214 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 68ΣΚ46907Θ-69Θ

Θέμα: ΧΕ-214 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2023 09:30:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΣΚ46907Θ-69Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου