Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/2023 Π1Θ52 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ " από την εταιρεία Ι Γ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ TOPOMED – ΑΔΑ: 655Β46907Θ-6ΘΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/2023 Π1Θ52 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ "
από την εταιρεία Ι Γ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ TOPOMED
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 09:48:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 655Β46907Θ-6ΘΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου