Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.404/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ " από την εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE ABEE . – ΑΔΑ: ΡΞΙ646907Θ-ΣΕΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.404/2022 Σύμβασης του Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ "
από την εταιρεία SIEMENS HEALTHCARE ABEE .
Ημερομηνία: 18/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/01/2023 14:24:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞΙ646907Θ-ΣΕΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου