ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Τ.Ν. ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΨΥ – ΑΔΑ: ΡΞΔ546907Θ-ΕΦ3

Θέμα: ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Τ.Ν. ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΨΥ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 15:35:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞΔ546907Θ-ΕΦ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου