ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ" – ΑΔΑ: ΡΘΧ546907Θ-3Β2

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ"
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 16:09:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΘΧ546907Θ-3Β2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου