Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.251/2022 ΚΕΦ Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΥΣΙΜΑ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ – ΑΔΑ: Ρ95Τ46907Θ-ΒΨ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.251/2022 ΚΕΦ Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΥΣΙΜΑ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΕ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:08:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ95Τ46907Θ-ΒΨ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου