Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.2/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ " από την εταιρεία AMTEC AE – ΑΔΑ: Ρ7ΜΚ46907Θ-ΜΨΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.2/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ "
από την εταιρεία AMTEC AE
Ημερομηνία: 23/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2023 13:05:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7ΜΚ46907Θ-ΜΨΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου