ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV09100000-0) – ΑΔΑ: Ρ6ΛΨ46907Θ-ΓΜΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV09100000-0)
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 15:38:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6ΛΨ46907Θ-ΓΜΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου