Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.92/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ " από την εταιρεία ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-INTER MEDICA – ΑΔΑ: ΨΖΥΩ46907Θ-ΒΤΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.92/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ "
από την εταιρεία ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-INTER MEDICA
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 11:16:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΥΩ46907Θ-ΒΤΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου