Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.2013/30-1-2023 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Κούκουρα Δημητρίου , ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα επιστροφη στις 29-01-2023 – ΑΔΑ: ΨΖΦ546907Θ-ΡΗ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ.2013/30-1-2023 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Κούκουρα Δημητρίου ,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα επιστροφη στις 29-01-2023
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2023 09:34:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΦ546907Θ-ΡΗ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου