Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.438/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩ " από την εταιρεία Μ Ι ΑΙΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΔΑ: ΨΥ8Φ46907Θ-9ΛΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.438/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΠΟΛΙΝΩ "
από την εταιρεία Μ Ι ΑΙΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:09:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ8Φ46907Θ-9ΛΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου