ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ VIVID S6 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΑΔΑ: ΨΞΣΗ46907Θ-Ξ4Κ

Θέμα: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ VIVID S6 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 18/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/01/2023 09:00:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΣΗ46907Θ-Ξ4Κ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου