ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ – ΑΔΑ: ΨΞΝΔ46907Θ-ΛΙΗ

Θέμα: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 15:42:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΝΔ46907Θ-ΛΙΗ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου