ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 263/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ – ΑΔΑ: ΨΞΦ146907Θ-ΚΣ5

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 263/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:04:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΦ146907Θ-ΚΣ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου