Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.405/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ " από την εταιρεία ΒΒ ΒΙΒΙΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Δ ΛΟΥΚΑΣ – ΑΔΑ: ΨΒΒΠ46907Θ-Ρ25

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.405/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ "
από την εταιρεία ΒΒ ΒΙΒΙΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ Δ ΛΟΥΚΑΣ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 11:28:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΒΠ46907Θ-Ρ25
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου