ΣΩΛΗΝΕΣ LATEX ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ – ΑΔΑ: ΨΒΛΨ46907Θ-9ΤΑ

Θέμα: ΣΩΛΗΝΕΣ LATEX ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2023 14:38:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΛΨ46907Θ-9ΤΑ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου