ΧΕ-14 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2023 – ΑΔΑ: ΨΤΞΖ46907Θ-Τ1Τ

Θέμα: ΧΕ-14 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/7/2023
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:47:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΞΖ46907Θ-Τ1Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου