Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.100/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " από την εταιρεία ARETEION MEDICALS AE – ΑΔΑ: ΨΘΛΛ46907Θ-5ΘΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.100/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ "
από την εταιρεία ARETEION MEDICALS AE
Ημερομηνία: 12/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/01/2023 11:57:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΛΛ46907Θ-5ΘΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου