ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ – ΑΔΑ: ΨΡΕΚ46907Θ-ΝΓ3

Θέμα: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2023 14:49:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΕΚ46907Θ-ΝΓ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου