Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 47/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΠΞΖ46907Θ-ΖΔ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 47/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:09:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΞΖ46907Θ-ΖΔ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου