ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΔΑ: ΨΠΜ546907Θ-ΤΘΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2023 12:09:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΜ546907Θ-ΤΘΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου