ΧΕ-42 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 – ΑΔΑ: ΨΟΞΘ46907Θ-0ΗΜ

Θέμα: ΧΕ-42 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/02/2023 08:57:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΞΘ46907Θ-0ΗΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου