ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΗΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ – ΑΔΑ: ΨΟΡΒ46907Θ-1ΟΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΗΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2023 09:00:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΡΒ46907Θ-1ΟΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου